นายวรรธนะชัย โพธิ์ศรี
นายวรรธนะชัย โพธิ์ศรี
นายกเทศมนตรีตำบลซำสูง
ชื่อผู้ใช้ :   
รหัสผ่าน :  
 
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
20   คน
สถิติทั้งหมด
84005   คน
เริ่มนับ 15 มกราคม 2557
ลักษณะทางสังคม 

ด้านการปกครอง
เทศบาลตำบลซำสูง  แบ่งชุมชนย่อยออกเป็น  6  ชุมชน  ครอบคลุม  6  หมู่บ้าน  ในเขต
ตำบลกระนวน  อำเภอซำสูง  จังหวัดขอนแก่น  ประกอบด้วย
          1.  บ้านกระนวน          หมู่ที่ 1      ตำบลกระนวน         มีผู้ใหญ่บ้านปกครองดูแล
          2.  บ้านกระนวน          หมู่ที่ 2      ตำบลกระนวน         มีผู้ใหญ่บ้านปกครองดูแล
          3.  บ้านโคกสูง           หมู่ที่ 3      ตำบลกระนวน         มีผู้ใหญ่บ้านปกครองดูแล
          4.  บ้านอ้อคำ             หมู่ที่ 4      ตำบลกระนวน         มีผู้ใหญ่บ้านปกครองดูแล
          5.  บ้านซำสูง             หมู่ที่ 5     ตำบลกระนวน         มีผู้ใหญ่บ้านปกครองดูแล
          6.  บ้านยางคำ            หมู่ที่ 6      ตำบลกระนวน         มีผู้ใหญ่บ้านปกครองดูแล
         
ชุมชนย่อยในเขตเทศบาลตำบลซำสูงมีทั้งหมด  6  ชุมชน  ดังนี้
1. ชุมชนศาลหลักเมือง                                 หมู่ที่ 1  มีคณะกรรมการชุมชนย่อยเป็นผู้ประสานงานกับเทศบาล
2. ชุมชนบึงยาง                                            หมู่ที่ 2  มีคณะกรรมการชุมชนย่อยเป็นผู้ประสานงานกับเทศบาล
3. ชุมชนอุดมทรัพย์                                      หมู่ที่ 3  มีคณะกรรมการชุมชนย่อยเป็นผู้ประสานงานกับเทศบาล
4. ชุมชนคำเจริญ                                          หมู่ที่ 4  มีคณะกรรมการชุมชนย่อยเป็นผู้ประสานงานกับเทศบาล
5. ชุมชนสร้างสันติหลานหลวงปู่พระเจ้าใหญ่   หมู่ที่ 5 มีคณะกรรมการชุมชนย่อยเป็นผู้ประสานงานกับเทศบาล
6. ชุมชนยางคำ                                            หมู่ที่ 6  มีคณะกรรมการชุมชนย่อยเป็นผู้ประสานงานกับเทศบาล
 
 จำนวนประชากร
ประชากรในเขตเทศบาลตำบลซำสูงมีทั้งหมด  5,214  คน แบ่งเป็นชาย  จำนวน  2,562 คน หญิง  จำนวน  2,652  คน 
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด  1,751  ครัวเรือน  ดังนี้
 
หมู่ที่
บ้าน
ชาย
หญิง
รวมประชากร
ครัวเรือน
1
กระนวน
387
405
792
254
2
กระนวน
418
411
829
268
3
โคกสูง
411
397
808
294
4
อ้อคำ
508
543
1,051
362
5
ซำสูง
590
633
1,223
343
6
ยางคำ
248
263
511
230
รวมทั้งหมดในเขตเทศบาล
2,562
2,652
5,214
1,751

     * ข้อมูล ณ วันที่  30  เม.ย. 2558
          
ด้านการศาสนา  วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี
                   -  ศาสนา  ประชาชนเทศบาลตำบลซำสูง  ส่วนมากนับถือศาสนาพุทธ  และศาสนาอื่น ๆ  ศาสนาพุทธมีวัด  5  แห่ง  คือ
                             - วัดโพธิ์ชัย                 อยู่ในพื้นที่หมู่ที่  2 ,หมู่ที่  5  ตำบลกระนวน
                             - วัดยางใย                 อยู่ในพื้นที่หมู่ที่  3 ,หมู่ที่  6  ตำบลกระนวน
                             - วัดมารวิชัย               อยู่ในพื้นที่หมู่ที่  1 ,หมู่ที่  4  ตำบลกระนวน
                             - วัดป่าสันติธรรม                    อยู่ในพื้นที่หมู่ที่  5
                                 - สำนักสงฆ์ซำสูง          อยู่ในพื้นที่หมู่ที่  3
                             -  มีพระพุทธรูปปางสะดุ้งมาร  ก่อสร้างสมัยทวาราวดี  นามว่า   “หลวงปู่พระเจ้าใหญ่”  ประดิษฐานที่วัดโพธิ์ชัย 
                                เป็นที่เคารพสักการะของประชาชนในเขตเทศบาลและประชาชนทั่วไป
                   -  ขนบธรรมเนียม  วัฒนธรรมประเพณี  ประชาชนในเขตเทศบาลได้รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีตามฮีตสิบสองคองสิบสี่ไว้  ดังนี้
                              - งานขึ้นปีใหม่
                              - งานสงกรานต์
                              - งานเข้าพรรษา
                              - งานประเพณีออกพรรษา
                              - งานบุญมหาชาติ
                                  - งานประเพณีบุญบั้งไฟ
                               - งานทอดผ้าป่า
                               - งานทอดกฐิน  เป็นต้น
ด้านการศึกษา
                    ในเขตเทศบาลตำบลซำสูง  มีโรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  ดังนี้
                               -  ระดับประถมศึกษามี  2  แห่ง  คือ
                               -  โรงเรียนบ้านกระนวนซำสูง      (โรงเรียนรัฐบาล)
                               -  โรงเรียนอนุบาลศรีซำสูง         (โรงเรียนเอกชน)
                               -  ระดับมัธยมศึกษามี  1  แห่ง  คือ
                               -  โรงเรียนซำสูงพิทยาคม (สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น)
                               -  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตำบลซำสูง         จำนวน    1    แห่ง
                               -  ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน                 จำนวน    1    แห่ง
ด้านสาธารณสุข
                   ในเขตเทศบาลตำบลซำสูง  มีสถานที่บริการสาธารณสุข  ดังนี้ 
                               -  โรงพยาบาลซำสูง  (ขนาด  30  เตียง)   จำนวน  1  แห่ง 
                               -  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกระนวน  จำนวน  1  แห่ง
                               -  คลินิกเอกชน  จำนวน  3  แห่ง
ด้านสิ่งแวดล้อม
                  -  ดิน  ลักษณะดินส่วนใหญ่ในเขตเทศบาลตำบลซำสูง  จะเป็นดินร่วนปนทราย  แต่จะมีบางส่วนเป็นดินเหนียว  บริเวณที่เป็นดินทรายหรือดินร่วนปนทรายจะมีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ  แต่ในบริเวณที่เป็นดินเหนียวเมื่อละเอียดจะมีความอุดมสมบูรณ์มาก  ลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินแบ่งเป็นพื้นที่เกษตรกรรมร้อยละ  60  พื้นที่อยู่อาศัยและการพาณิชย์ร้อยละ  30  และพื้นที่ป่าไม้ร้อยละ  10   
                    - แหล่งน้ำ  แหล่งน้ำธรรมชาติที่สำคัญในเขตเทศบาลตำบลซำสูง  ได้แก่  บึงยาง  มีเนื้อที่  25  ไร่  เป็นแหล่งน้ำธรรมชาติที่สามารถจัดเก็บน้ำได้จำนวนมาก  ซึ่งรองรับน้ำที่ไหลมาจากด้านทิศตะวันตกของเทศบาล  ห้วยสายบาตรมีน้ำไหลผ่านตลอดปี  หนองคำน้อย หนองคำใหญ่เป็นแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรของประชาชน  และบึงกะชาเป็นแหล่งน้ำดิบสำหรับผลิตประปาเทศบาล
                   -  ป่าไม้  ป่าชุมชน   เทศบาลตำบลซำสูงมีพื้นที่ป่าไม้  ป่าชุมชน  9,375  ไร่
                   -  ขยะ  ปริมาณขยะในเขตเทศบาลตำบลซำสูงมีปริมาณ  8.6  ตัน/วัน  การกำจัดขยะใช้วิธีฝังกลบและเผา
แหล่งนันทนาการและพักผ่อน
                        ในเขตเทศบาลตำบลซำสูง  มีแหล่งนันทนาการและพักผ่อน  ดังนี้     
                             สวนสาธารณะ  จำนวน  2  แห่ง
                             -  สนามกีฬาเทศบาลตำบลซำสูง  จำนวน  1  แห่ง


ตำบลกระนวน อ.ซำสูง จ.ขอนแก่น 40170 โทร. 0-4321-9097-8 โทรสาร. 0-4321-9097
Admin Login